Bylaw document currently is available only in Ukrainian.
We'll provide English version soon.

1. ПРАВОВИЙ СТАТУС ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ

1. Загальні положення

 1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “СКЕЙТ ЮКРЕЙН” (надалі – Організація) є громадським об’єднанням, яке діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», іншого чинного українського законодавства України та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також цього Статуту.
 2. Організація є добровільним об’єднанням осіб з метою досягнення цілей та мети, визначених цим Статутом.
 3. Організація створюється зі статусом юридичної особи, є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.
 4. Організація створюється за принципом добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу його членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.
 5. Повне найменування Організації українською мовою – Громадська організація “СКЕЙТ ЮКРЕЙН”. Скорочене найменування - ГО “Скейт Юкрейн”.
 6. Повна назва Організації іноземною мовою – “SKATE UKRAINE”.
 7. Організація може мати власну символіку, яка затверджується Президентом Організації в порядку, передбаченому цим Статутом, та підлягає обов’язковій державній реєстрації.
 8. Організація має право створювати відокремлені підрозділи (філії, представництва), бути засновником та учасником інших благодійних організацій, а також спілок, асоціацій, інших добровільних об’єднань, здійснювати благодійну діяльність, а також мати інші права згідно із чинним законодавством України.

2. Мета та напрямки діяльності Організації

 1. Основною метою діяльності Організації є створення платформи для обміну досвідом і знаннями серед тренерів та спортсменів, розвиток та підтримка клубної системи в Україні, співпраця з партнерами, іншими спортивними організаціями та органами влади для розвитку фігурного катання в Україні.
 2. Для досягнення поставленої мети Організація ставить перед собою наступні цілі (напрями діяльності):
  • розвиток фігурного катання в Україні;
  • популяризація фігурного катання в Україні;
  • організація просвітницьких та інших заходів, що сприяють розвитку фігурного катання в Україні;
  • ведення статистики в фігурному катанні;
  • захист та підтримка фігуристів, які представляють Україну;
  • розвиток волонтерського руху в фігурному катанні в Україні;
  • участь у розвитку та розробці стратегій розбудови льодової інфраструктури в Україні;
  • поширення інформації про технічні, медичні та інші розробки в сфері фігурного катання;
  • надання консультативної та іншої допомоги клубам, які розвивають і популяризують фігурне катання в Україні;
  • запобігання і протидія дискримінації, булінгу та будь-якій формі насильства в фігурному катанні;
  • розробка та організація програм навчання та тестування фігурного катання;
  • надання організаційної, консультативної та іншої допомоги учасникам (членам) Організації;
  • створення комплексної, цільової та навчальної програм розвитку фігурного катання України;
  • участь у розробці проектів рішень органів виконавчої влади України у сфері фізичної культури і спорту;
  • скликання та проведення конференцій, семінарів та інших заходів з питань розвитку фігурного катання в Україні;
  • створення благодійних, матеріальних, подарункових та призових фондів для заохочення та розвитку фігурного катання;
  • заснування засобів масової інформації з метою досягнення мети (цілей);
  • організація виготовлення та реалізація офіційної й сувенірної атрибутики;
  • пропагування своєї мети та інформації про свою діяльність у ЗМІ та іншими незабороненими способами;
  • проведення мирних зібрань;
  • представлення та захист своїх прав і законних інтересів своїх учасників у органах державної влади України в порядку, передбаченому законом;
  • вступ до міжнародних спортивних організацій, набуття прав та виконання обов’язків, які відповідають статусу членів міжнародних спортивних організацій, якщо такі права та обов’язки не суперечать законодавству України;
  • підтримання прямих міжнародних контактів і зв’язків з благодійними, культурними, правозахисними й спортивними організаціями та укладання відповідних угод;
  • участь у міжнародних конференціях, семінарах, виставках тощо;
  • здійснення іншої діяльності, не забороненої законом.

3. Права та обов’язки Організації

 1. Організація має наступні права:
  1. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
  2. звертатися у порядку, визначеному чинним законодавством України, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
  3. одержувати у порядку, визначеному чинним законодавством України, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
  4. реалізовувати свою мету шляхом укладення на добровільних засадах з іншими громадськими об’єднаннями угод про співробітництво та/або взаємодопомогу, здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України;
  5. брати участь у порядку, визначеному чинним законодавством України, у розробленні проєктів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя;
  6. проводити масові заходи (благодійні акції, мітинги, збори, демонстрації тощо);
  7. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові й немайнові права відповідно до чинного законодавства України;
  8. бути учасником та засновником юридичних осіб приватного права, а також виступати через створені юридичні особи виконавцем державного замовлення;
  9. здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені в порядку, передбаченому чинним законодавством України, юридичні особи (товариства, підприємства), для досягнення мети та цілей Організації;
  10. засновувати з метою досягнення мети та цілей, визначених цим Статутом, засоби масової інформації;
  11. брати участь у порядку, визначеному чинним законодавством України, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Організації;
  12. відкривати рахунки у банківських і фінансових установах у вітчизняній та іноземній валюті, виступати учасником і стороною судового процесу
  13. мати власну символіку, що затверджується та реєструється у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України;
  14. збирати та розповсюджувати інформацію, пропагувати свої мету, цілі та ідеї;
  15. публікувати наукові та методичні результати діяльності Організації, проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу;
  16. організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки тощо, консультації з залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя;
  17. здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;
  18. інші права, що передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.
 2. Організація має наступні обов’язки:
  1. зберігати правовстановлюючі документи та документи, в яких міститься інформація про діяльність, яка здійснена відповідно до мети, цілей та завдань Організації;
  2. зберігати й регулярно оновлювати інформацію, достатню для ідентифікації, згідно з вимогами закону кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) Організації, а також надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених чинним законодавством України;
  3. готувати річні фінансові звіти з зазначенням детального аналізу доходів і витрат та публікувати їх на своєму офіційному сайті;
  4. здійснювати заходи контролю, щоб забезпечити зарахування і витрачання повністю всіх коштів у спосіб, що узгоджується з цілями та завданнями заявленої діяльності Організації;
  5. забезпечити ведення обліку та зберігання не менше 5 (п’яти) календарних років усіх необхідних облікових документів стосовно внутрішніх і міжнародних операцій, та надавати інформацію компетентним державним органам на відповідний запит, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України;
  6. нести повну відповідальність всім своїм майном за взятими на себе зобов’язаннями перед третіми особами;
  7. дотримуватися чинного законодавства України під час досягнення мети, для якої створюється Організація;
  8. інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЧЛЕНА (УЧАСНИКА) ОРГАНІЗАЦІЇ

1. Загальні положення про членство

 1. Учасниками Організації можуть бути фізичні особи (іноземці, особи без громадянства або громадяни України), які досягли 14-річного віку, що прийняті у члени Організації в порядку, визначеному цим Статутом. Членство в Організації є фіксованим і підтверджується записом у реєстрі членів Організації.
 2. Набуття статусу Учасника цієї Організації є добровільним волевиявленням особи.
 3. В Організації існують наступні категорії членства:
  • регулярне членство;
  • почесне членство.
 4. Члени Організації підтримують мету та статутні завдання Організації, надають фінансову та майнову підтримку Організації, іншою діяльністю в установленому порядку сприяють реалізації мети та статутних завдань Організації.

2. Порядок набуття членства у Організації

 1. Набуття членства особою у Організації відбувається в один із наступних способів:
  1. онлайн — за допомогою мобільного додатку “Skate Ukraine”, в якому особа заповнює форму та робить вступний внесок або
  2. письмово — шляхом надсилання заяви про вступ на адресу організації з одночасною сплатою вступного внеску.
 2. Подання заяви про вступ до Організація означає згоду з положеннями цього Статуту та іншими документами Організації, згоду взяти на себе обов’язки члена Організації, передбачені цим Статутом, а також згоду на обробку персональних даних.
 3. Якщо кандидат відповідає вимогам пунктів 2.2.1 та 2.2.5 цього Статуту, Президент Організації приймає рішення про прийняття кандидата до регулярних членів Організації. Рішення про прийом або відхилення заяви приймається впродовж 2 (двох) тижнів.
 4. За рішенням Віче, прийнятим більшістю голосів його членів, члену Організації може бути присвоєне звання Почесного члена Організації. Почесним членом Організації може бути особа, яка надає значну організаційну, матеріальну або іншу підтримку діяльності Організації. Засновникам Організації також надається статус Почесного члена.
 5. Для того, щоб стати регулярним Учасником, особа має відповідати наступним вимогам:
  • бути фізичною особою;
  • мати вік від 14 років і старше;
  • поділяти цілі та мету створення Організації;
  • сплатити вступний внесок.
 6. Організація має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації у разі, якщо особа своїми попередніми діями дискредитувала себе, і її членство в Організації буде шкодити меті її діяльності.

3. Порядок припинення членства у Організації

 1. Членство Учасника в Організації припиняється добровільно або у примусовому порядку.
 2. Кожен Учасник має право добровільно у будь-який час припинити своє членство у Організації шляхом подання відповідної письмової заяви про вихід зі складу учасників Організації на ім’я Президента. Членство в Організації припиняється з дня подачі такої заяви та не потребує додаткових рішень.
 3. Учасник може бути також виключений у примусовому порядку зі складу учасників Організації на підставі відповідного рішення Президента Організації у випадку настання однієї або кількох обставин:
  1. систематично не виконує або безвідповідально ставиться до виконання своїх обов’язків, не виконує рішень керівних органів Організації, заважає своїми діями досягненню мети та статутним завданням Організації;
  2. завдав умисного майнового збитку Організації, що доведено у процесі внутрішнього розслідування або за рішенням суду, яке набуло законної сили;
  3. не сплатив в повному розмірі та у визначені строки членських внесків впродовж 3 (трьох) разів поспіль.
 4. Члени Організації, які скоїли вчинок, що ганьбить членів Організації та/або істотно шкодить репутації Організації, чи намагалися використати своє членство в Організації з метою, не сумісною з завданнями та принципами статутної діяльності, не дотримуються етичних засад, принципів, політик, стандартів діяльності, рішень, ухвалених керівними органами Організації, виключаються рішенням Президента Організації з числа її членів.
 5. Член Організації вважається виключеним із Організації: Почесний член - через місяць з моменту подачі заяви Президенту Організації про вихід із Організації; про таку заяву негайно повідомляються інші члени Організації. З моменту винесення Президентом рішення про виключення з членів Організації.

4. Права та обов’язки Учасників

 1. Кожен Учасник Організації наділяється наступними правами:
  1. брати участь в управлінні Організації з дотриманням обмежень, встановлених законодавством України, у порядку, встановленому цим Статутом та відповідними положеннями;
  2. обирати та бути обраним з дотриманням обмежень, встановлених законодавством України та цим Статутом, до Керівних органів Організації у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом, брати участь в їх роботі, в інших структурних підрозділах Організації та в інших заходах, що нею проводяться;
  3. голосувати при прийнятті рішень з питань, що належать до його компетенції;
  4. вимагати розгляду питань, що стосуються діяльності Організації, у порядку, передбаченому Статутом;
  5. брати участь у роботі Організації;
  6. відстоювати власні погляди та переконувати в них інших Учасників та третіх осіб;
  7. сплачувати членські внески у розмірі та строки, що передбачені відповідним Положенням про сплату членських внесків, що затверджується окремим рішенням Віче;
  8. користуватися послугами та привілеями Організації, а також усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати Організація;
  9. одержувати методичну та організаційну допомогу у реалізації проектів, схвалених Керівними органами;
  10. обговорювати будь-які питання діяльності Організації, вносити на розгляд Керівних органів пропозиції щодо вдосконалення діяльності Організації;
  11. одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність Організації;
  12. вийти зі складу Учасників в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України;
  13. інші права, визначені Статутом та чинним законодавством України.
 2. Кожен Учасник Організації зобов’язується дотримуватися наступних обов’язків:
  1. активно сприяти реалізації цілей та досягненню мети діяльності Організації.
  2. підтримувати авторитет Організації, не чинити дій, які суперечили б її статутним цілям і підривали престиж.
  3. дотримуватись цього Статуту та інших нормативних документів, а також чинного законодавства України.

3. СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Керівними органами Організації є:

 1. Президент Організації.
 2. Віче.

1. Президент Організації

Президентом Організації є громадянин України Данилюк Іван Вікторович, який діє на постійній безстроковій основі.

Складання повноважень можливе на власний розсуд Данилюка І.В. або за рішенням Віче виключно у зв’язку з неспроможністю виконувати Данилюком І.В. повноважень за станом здоров’я або інших вимушених форсмажорних обставин, таких як неможливість встановлення місця знаходження/перебування, смерть тощо, що унеможливлює подальшу діяльність Організації на строк 6 місяців і більше.

Неспроможність виконання Президентом Організації своїх повноважень за вказаними обставинами має бути встановлена на засіданні Віче, де відбувається переобрання нового Президента з одночасним вирішенням питання щодо строку його повноважень. Підстави дострокового звільнення також можуть бути обумовлені відповідним контрактом.

Рішення приймається Данилюком І.В. або у разі неможливості його участі - рішенням 2/3 всіх присутніх Почесних членів Організації.

 1. Президент Організації здійснює керівництво поточною діяльністю Організації. Обирається на засіданні Віче безстроково.
 2. До компетенції Президента належать наступні повноваження:
  1. діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у відносинах з третіми особами;
  2. видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти й документи від імені Організації;
  3. організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності;
  4. виступає розпорядником коштів і майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші цивільно-правові договори, контракти;
  5. здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників, визначає розміри посадових окладів та заходів преміювання, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації;
  6. приймає до складу Учасників Організації/ виключає Учасника, на якого подано відповідну письмову скаргу, зі складу членів Організації;
  7. веде реєстр усіх Учасників, прийнятих до складу членів Організації, а також їхні ідентифікаційні дані та засоби зв’язку з ними;
  8. звітує про свою роботу перед Почесними членами Організації на їхню вимогу або на вимогу не менш як однієї третини всіх Учасників Організації;
  9. скликає Віче у будь-який час та формує його порядок денний, готує матеріали з питань порядку денного, проводить попередній розгляд усіх питань, що належать до компетенції Віче, та готує проєкти рішень з цих питань;
  10. готує та подає рекомендації для Віче щодо визначення основних напрямків діяльності Організації, а також інші пропозиції з питань діяльності Організації;
  11. організовує виконання рішень Віче;
  12. затверджує поточні плани діяльності Організації та заходи, необхідні для їх виконання;
  13. розробляє та затверджує символіки Організації;
  14. затвердження штатного розкладу Організації;
  15. вирішення всіх інших питань діяльності Організації, що не віднесені до його компетенції.

2. ВІЧЕ

 1. Віче є колегіальним органом управління Організації, що приймає рішення з усіх питань діяльності Організації, у тому числі і з тих, що належать до компетенції Президента.
 2. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до її мети й основних завдань, що не належать до компетенції Президента за цим Статутом.
 3. До Віче входять всі регулярні та почесні члени Організації та Президент за посадою, але регулярні можуть брати участь в засіданні лише з правом дорадчого голосу.
 4. Кожен член Віче під час голосування має один голос. Віче вважається повноважним, якщо на ньому присутні більше половини його складу.
 5. До компетенції Віче віднесено наступні питання:
  1. визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
  2. внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту;
  3. прийняття рішення про добровільну ліквідацію (саморозпуск) Організації, призначення ліквідаційної комісії та визначення покрокового плану добровільної ліквідації (саморозпуску);
  4. прийняття рішення про реорганізацію Організації;
  5. прийняття рішення щодо створення відокремлених підрозділів або представництв Організації;
  6. прийняття рішення про утворення юридичних осіб або входження у якості учасників до складу юридичних осіб;
  7. приймає рішення про заснування засобів масової інформації;
  8. затвердження зразків печаток та/або штампів Організації;
  9. обрання на посади та звільнення з посад членів Спостережної комісії у разі її утворення;
  10. інші повноваження, що прямо передбачені цим Статутом.
 6. Порядок роботи Віче є таким:
  1. Віче проводить свою роботу у формі засідань. Чергові (щорічні) засідання Віче скликаються Президентом Організації щорічно, не пізніше 15-го липня кожного року.
  2. Почесні члени повідомляються Президентом Організації про порядок денний, час та місце проведення засідання в один з наступних способів:
   • офіційною публікацією на інтернет-сторінці Організації; або
   • через мобільний додаток Організації персонально всім членам; або
   • електронною поштою персонально всім членам.
  3. Позачергові засідання проводяться за потреби, але не рідше 1 раз на три місяці. Позачергові засідання можуть бути скликані на вимогу:
   1. Президента, або
   2. Не менше 10% від загальної кількості членів Організації
   3. Спостережної комісії (аудитора).
  4. Позачергові засідання Віче мають бути скликані Президентом впродовж 30 (тридцяти) календарних днів від дати отримання відповідної вимоги. Позачергові засідання мають бути скликані у той самий спосіб, в який скликаються чергові (щорічні) засідання.
  5. Порядок денний Позачергових засідань складається особами, які вимагають його проведення та направляється Президентові для повідомлення членів Віче. У випадку, якщо Президент Організації не скликає Віче у 30-денний строк після одержання письмової вимоги, особ/а(и), що звернул/ася(ися) з такою вимогою, утворю/є(ють) організаційний комітет з проведення позачергового засідання Віче, який у частині скликання та проведення такого засідання має повноваження Президента Організації. Порядок денний такого позачергового засідання повідомляється особ/ою(ами) разом із часом та місцем проведення такого засідання письмово всім Почесним членам не пізніше як за 10 (десять) днів до дати його проведення. Будь-який Почесний член має право вимагати включення будь-яких питань до порядку денного не пізніше ніж за три дні до дати проведення засідання Віче.
 7. Порядок проведення засідань Віче:
  1. Засідання Віче можуть проводитись як за безпосередньої участі його членів, так і за допомогою інтернет-зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн-конференцій. На засідання Віче можуть бути присутні запрошені (зацікавлені) члени Організації.
  2. Усі рішення на засіданні Віче ухвалюються шляхом голосування і вважаються прийнятими, якщо за них проголосували не менше 1/2 всіх присутніх членів, крім випадків, що визначені цим Статутом.
  3. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Організації, відчуження майна Організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації, про саморозпуск або реорганізацію приймаються кваліфікованою більшістю у 3/4 голосів всіх членів, присутніх на засіданні.
  4. Рішення, прийняті за результатами голосування на засіданні Віче, є обов’язковими для всіх членів Організації. Рішення не можуть суперечити чинному законодавству України, положенням цього Статуту або внутрішнім нормативним документам Організації.
  5. Рішення, прийняті за результатами голосування Віче, протоколюються. Окремі рішення можуть бути оформлені відповідними дорученнями Президенту Організації. Протоколи мають бути видані для ознайомлення на вимогу будь-якого члена Організації. Будь-який член Організації має право висловити зауваження щодо точності відображення у протоколі перебігу засідання та вимагати внесення змін або доповнень до протоколів.
  6. Віче може прийняти рішення шляхом голосування за допомогою засобів зв’язку. Форма голосування, порядок прийняття рішень шляхом електронного голосування або за допомогою інших засобів зв’язку, також перелік рішень, які не можуть ухвалюватися поза засіданнями Віче, визначається Регламентом роботи Віче.
 8. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Організації здійснює незалежний аудитор на підставі відповідного цивільно-правового договору. До його функцій відноситься перевірка фінансової частини звіту та балансу Організації, а також інші питання, що пов’язані з контролем фінансово-господарської діяльності Організації.
  1. Незалежний аудитор:
  • здійснює контроль фінансової та господарської діяльності Організації, зокрема цільове використання ресурсів відповідно до грантових угод та/або рішень керівних органів Організації та впровадження рекомендацій зовнішнього аудиту;
  • вимагає від посадових осіб Організації подання йому усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів.
  • надає результати перевірок Віче.
  • у разі виявлення зловживань посадових осіб Організації чи виникнення загрози суттєвим інтересам Організації має право рекомендувати проведення позачергових засідань Віче.
  1. У випадку створення Спостережної комісії всередині Організації як органу, який покликаний здійснювати контроль за фінансової та господарської діяльності Організації, членом Спостережної комісії не може бути Почесний член Організації або Президент.
  2. Для забезпечення повсякденної діяльності Організації може утворюватися адміністрація, а також укладатися трудові відносини з окремими співробітниками, членство в Організації для яких не є обов’язковим, створюватися дорадчі органи.

4. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИМИ ОРГАНАМИ

1. Порядок звітування Президентом Організації

 1. Президент зобов’язується звітувати перед Учасниками щодо результатів своєї діяльності з наступною періодичністю: 1 (один) раз на 3 (три) місяці. Звіти можуть бути розміщені на офіційному сайті організації або заслухані на позачергових засіданнях Віче.
 2. Президент зобов’язується забезпечити вільний доступ всіх Учасників до інформації про свою діяльність. Доступ до інформації забезпечується правом кожного Учасника подати запит до Президента щодо отримання інформації про його діяльність та порядок реалізації статутних цілей Організації. Запити надсилаються на офіційну електронну адресу Президента: info@skateukraine.org. Президент зобов’язується надати відповідь на отриманий запит впродовж 20 (двадцяти) календарних днів від дати його отримання.

2. Порядок звітування Віче.

Віче звітує про свою роботу на своїх щорічних засіданнях. Звіти Віче можуть бути розміщені на офіційному сайті організації.

5. СТВОРЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які створюються та припиняють свою діяльність за рішенням Віче.
 2. Відокремлені підрозділи створюються без статусу юридичної особи та здійснюють свою діяльність на підставі Статуту.
 3. Відокремлені підрозділи Організації очолюють керівники, які призначаються на посади Президентом Організації.

6. МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ, МАЙНОВІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЇ. ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності, а також досягнення визначених цілей і мети. Організація також має право відкривати рахунки у банківських і фінансових установах, розташованих на території України або за її межами.
 2. Організація набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому Учасниками або державою, набуте від членських внесків, пожертвуване громадянами, установами, підприємствами та організаціями (спонсорами й/або грантодавцями), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.
 3. Майно Організації складається та формується (1) з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань від спонсорів, Учасників і будь-яких третіх осіб; (2) з членських внесків Учасників; (3) з пасивних доходів, дотацій або субсидій з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, благодійної допомоги, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; (4) з доходів Організації, отриманих відповідно до Статуту та чинного законодавства України. У випадку отримання допомоги з державного чи місцевого бюджету, Організація зобов’язується подавати та оприлюднювати звіти про цільове використання цих коштів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 4. Забороняється розподіляти доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
 5. Організація зобов’язується вести фінансову та статистичну звітність, бухгалтерський облік, стати на облік в органах державної податкової служби та органах статистики, а також сплачувати державні та місцеві податки і збори у порядку та на умовах, що передбачені чинним законодавством України.
 6. Доходи Організації використовуються виключно для фінансування витрат, пов’язаних з утриманням Організації для досягнення поставленої мети та цілей.

7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Право вносити зміни та доповнення до цього Статуту належить Віче за погодженням з Президентом Організації.

8. ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ТА УЧАСНИКІВ

 1. Порядок оскарження дій Учасників
  1. Дії або бездіяльність члена Організації можуть бути оскаржені до Президента Організації.
  2. Вказана скарга має бути розглянута Президентом Організації впродовж 10 (десяти) календарних днів від дати її отримання. Під час розгляду скарги Президента має право вимагати усних або письмових пояснень від Учасника, на якого подана скарга. За результатами розгляду письмової скарги Президент Організації приймає рішення, про яке повідомляє особу, що подала скаргу. Президент може прийняти одне з наступних рішень: (1) відхилення скарги з обов’язковим зазначенням причин такого відхилення, або (2) задоволення скарги з можливим виключенням Учасника, на якого подано відповідну письмову скаргу, зі складу членів Організації.
 2. Порядок оскарження дій Президента Організації
  1. Член Організації, працівник або посадова особа Організації може оскаржити дії або рішення Президента Організації шляхом направлення відповідної письмової скарги на його ім’я. Від моменту отримання такої скарги Президент зобов’язується скликати позачергове засідання Віче у двотижневий строк і в порядок денний включити питання щодо розгляду отриманої скарги.
  2. Якщо Віче вирішить, що рішення, яке слід прийняти, виходить за межі його компетенції, воно передає скаргу і всі матеріали, що її стосуються, на розгляд Спостережної комісії (аудитора), про що повідомляє особу, що подала скаргу. Спостережна комісія зобов’язана протягом 20 робочих днів розглянути скаргу і прийняти рішення, про яке повідомляє особу, що подала скаргу. Незалежний аудитор складає рекомендації Віче для прийняття рішення.

9. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Загальні положення про ліквідацію Організації
  1. Організація може бути припинено шляхом його добровільної ліквідації (саморозпуску) або в примусовому порядку на підставі відповідного рішення суду, що вступило в законну силу.
  2. Рішення про добровільну ліквідацію (саморозпуск) Організації приймається Віче. У вказаному рішенні Вищий орган управління також має визначити (1) склад ліквідаційної комісії; (2) покроковий план процедури ліквідації; (3) порядок повідомлення кредиторів про ліквідацію та строки розрахунків з ними; (4) порядок перерозподілу майна та грошових коштів Організації після ліквідації.
  3. У разі припинення юридичної особи активи Організації не можуть перерозподілятися між його членами та повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям, які мають ті самі цілі та мету діяльності, що Організація, або зараховані відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.
  4. Якщо в процесі добровільної ліквідації (саморозпуску) буде встановлено, що майна та грошових коштів Організації не достатньо для розрахунків із кредиторами, в такому випадку ліквідаційна комісія зобов’язана звернутися до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство Організації.
  5. Організація може бути заборонено судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації у випадках, передбачених чинним законодавством України. Справа про заборону Організації розглядається у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. У разі прийняття рішення про заборону Організації майно, кошти та інші активи за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.
 2. Загальні положення про реорганізацію Організації
  1. Рішення про реорганізацію Організації приймається Віче. Реорганізація може бути проведена шляхом приєднання, злиття, поділу або виділу.
  2. У разі реорганізації Організації її майно, активи та пасиви передаються його правонаступнику.

ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ:


(підпис, ДАНИЛЮК ІВАН ВІКТОРОВИЧ)


(підпис, ТЕРЕЩЕНКО ЮЛІЯ ДМИТРІВНА)


(підпис, МАКАРЕВСЬКА КАТЕРИНА АРТЕМІВНА)

PDF
History of changes: GitHub

Last update: 15/11/2020