Vadym Chestakhovskyi Edit

Coach
Edit

Vadym Chestakhovskyi

Born
13/05/1993
in Kyiv, Ukraine. Started skating in 1997.
Add photo
Add Students