Vadym Chestakhovskyi Edit

Coach
Edit

Vadym Chestakhovskyi

Born
13/05/1993
in Kyiv, Ukraine. Started skating in 1997.
Skate Academy of Switzerland (Dübendorf, since 2023)
KZ BCMR DUSH ZMINA (Bila Tserkva)
Add photo
Add Students