Yevheniya Nahovitsyna - Mykhailo Holubyatnykov Edit

Ice Dance
Add photo

Results

 • Season
  2021-22
  Season 2021-22

  SB: 44.13
  Sered. vik Intermediate Novice
  N/A
  26.69
  FT1Sq1+kpN 2.97
  FT2Sq1+kpN 2.80
  FT3Sq1+kpN 2.80
  FT4Sq1+kpN 2.80
  TES: 
  11.37
  Components
  PCS: 
  6.42
  Free Dance
  17.44
  SyTwWB+SyTwMB 1.36
  SpB 1.53
  RoLi1 2.90
  ChLi1 0.88
  ChSt1 1.10
  TES: 
  7.77
  Components
  PCS: 
  9.67

  Intermediate Novice
  N/A
  12.07
  EW1Sq1+kpN 5.60
  EW2Sq1+kpN 4.55
  FT3Sq1+kpN 2.45
  FT4Sq1+kpN 2.27
  TES: 
  10.15
  Components
  PCS: 
  5.94
  Free Dance
  12.57
  SyTwW1+SyTwMB 1.93
  Sp 0.00
  RoLiB 0.85
  ChLi1 0.81
  ChSt1 0.81
  TES: 
  4.40
  Components
  PCS: 
  8.17